یک پروژه همراهی از اتحادیه ناحیه ای برلین شونِبرگ-ویلمرسدورف برای پناهندگان

ما هدفی برای خود تعیین کرده ایم تا اهالی برلین را تشویق کنیم که یک فرد پناهنده یا یک خانواده پناهنده، بیشتر از اقامتگاه های DRK، را در مسیرهای مختلف آنها در جامعه ما همراهی کنند و برای این منظور یک مسئولیت مشترک را به عهده بگیرند.


دورنما:

یکپارچگی به معنی پذیرش واقعی اجتماعی-فرهنگی پناهندگان در جامعه ما است. این کار تنها زمانی بهبود می یابد که افراد به عنوان همراه، به یک فرد پناهنده یا یک خانواده پناهنده کمک کنند تا راه خود را در جامعه ما پیدا کنند. فقط به این ترتیب مشارکت و نزدیکی انسانها به وجود می آید، که پایه های رفاه و آسایش، نیروی محرکه و سرانجام سلامت فیزیکی پناهندگان هستند. این کار را ما بدون در نظر گرفتن زادگاه و میزان احتمال ماندنِ افراد انجام می دهیم، چون هر کس شایسته توجه است.


ماموریت:

ما پروژه «Yadan Biad» را نخست در یک حوزه تاثیر کوچک در ناحیه شارلوتنبورگ-ویلمرسدورف برلین اجرا می کنیم و به این ترتیب یک ساختار نمونه را تثبیت می کنیم که در هر اقامتگاه می تواند اجرا شود. در این کار، ارتباط باز با پناهندگان درباره گزینه های موجود و نیز محدوده های «Yadan Biad» و همکاری نزدیک با مددکاران اجتماعی و هماهنگ کنندگان داوطلب، اهمیت زیادی دارد.

ما از طریق روابط عمومی هدفمند آگاهی را درباره اهمیت بالایی که یک همراهی برای فرایند یکپارچگی دارد افزایش می دهیم و افراد را تشویق می کنیم تا خودشان در این کار همراهی شرکت کنند. برای این منظور ما با کلمات و تصاویر گزارش تهیه می کنیم و به این ترتیب نشان می دهیم که انسانیت می تواند برای هر دو طرف سودمند باشد. در این ارتباط ما از یک صفحه اینترنتی مدرن و همه کانال های شبکه های اجتماعی استفاده می کنیم و تلاش می کنیم با بسیاری از سایر رسانه ها و نمایندگان آنها تماس بگیریم.

ما انسانهایی را که تا حد امکان باهم جور در می آیند، دور هم جمع می کنیم. برای این منظور به صورت فشرده با هر دو طرف گفتگو می کنیم و سیستمی را ایجاد می کنیم که ما را قادر می سازد همه اطلاعات مهم را جمع آوری کرده و در صورت نیاز به آنها دسترسی پیدا کنیم.

ما «گروه هایی» را که از سوی ما تعیین شده اند همیشه به صورت پس زمینه به مدت حداقل 6 ماه همراهی می کنیم و تلاش می کنیم «امنیت و نظم» را در مفهوم انسانی آن فراهم کنیم.

ما در جستجوی همکاری نزدیک با پروژه های حمایتی مشابه هستیم که می توانند در کشف افق های جدید به ما کمک کنند. به این ترتیب می توانیم برای همدیگر سودمند باشیم و در کنار هم موفق باشیم.

ما از هنرمندان و فعالان فرهنگی برلین برای همکاری دعوت می کنیم، کمپینی را با چهره های شناخته شده شهر در نظر داریم و به این ترتیب با استفاده از راهکارهای فرهنگی با چالش فرهنگی یکپارچگی مقابله می کنیم.

ما نمایشگاه ها و برنامه های فرهنگی را اجرا می کنیم و در آنها توجه ها را به سرگذشت های شخصی که پشت هر شخص و هر فرد پناهنده پنهان شده اند جلب می کنیم.


ارزش کلیدی:

آگاه از مسئولیت. جسور. صریح.

Deutsch English فارسی العربية